REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „www.butikpicaboo.pl”

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. DEFINICJE

 3. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 5. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 6. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 7. ZAMÓWIENIE

 8. DOSTAWA

 9. PŁATNOŚCI

 10. RĘKOJMIA I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 13. STALI KLIENCI

 14. USŁUGI DODATKOWE

 15. PRAWA AUTORSKIE

 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, KB INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpiej nr 10-12 (61-619 Poznań), NIP: 9721254646, REGON: 361311186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554263, adres poczty elektronicznej: sklep@butikpicaboo.pl; numer telefonu: 791 656 555; zwana dalej „www.butikpicaboo.pl” lub „Sprzedawcą”, ustala niniejszy Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.butikpicaboo.pl (zwany dalej „Regulaminem”).

  2. Niniejszy Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym www.butikpicaboo.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.butikpicaboo.pl.

  3. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

  4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny Sklepu internetowego pod adresem www.butikpicaboo.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Witryny Sklepu internetowego.

  6. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – KB INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpiej nr 10-12 (61-619 Poznań), NIP: 9721254646, REGON: 361311186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554263, adres poczty elektronicznej: sklep@butikpicaboo.pl; numer telefonu: 791 656 555, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: 734 467 577 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: reklamacje@butikpicaboo.pl.

Dokument Dostawy – oznacza dokument wydawany przez Dostawców Sprzedawcy Klientowi podczas odbioru przez Klienta Towarów lub Produktów, zawierający dane o nazwie zamówionego towaru, cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT i ilość zamówionego towaru oraz łączna wartość zamówienia.

Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów lub Produktów określonych w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego wyznaczonego przez Sprzedawcę).

Dostawca – oznacza pracownika Sprzedawcy, który dostarcza Towary lub Produkty określone w Zamówieniu na adres wskazany przez Klienta a także podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów.

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i Zamówienia w Sklepie internetowym.

Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane w ramach Konta Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym.

Login – indywidualny, podany przez Klienta, indywidualizujący go adres e-mail, wymagany wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej.

Sklep internetowy – KB INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpiej nr 10-12 (61-619 Poznań), NIP: 9721254646, REGON: 361311186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554263, adres poczty elektronicznej: sklep@butikpicaboo.pl; numer telefonu: 791 656 555, zwany dalej „www.butikpicaboo.pl” lub „Sprzedawcą”, dostępny na stronie internetowej: www.butikpicaboo.pl.

Sprzedawca, Usługodawca - KB INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpiej nr 10-12 (61-619 Poznań), NIP: 9721254646, REGON: 361311186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554263, adres poczty elektronicznej: sklep@butikpicaboo.pl; numer telefonu: 791 656 555, zwany dalej „www.butikpicaboo.pl” lub „Sprzedawcą”, który jest właścicielem Sklepu internetowego.

Stały Klient – osoba, która posiada Konto Klienta, dokonała jednorazowo zakupów w Sklepie internetowym za kwotę minimum 300 zł brutto oraz wyraziła wolę założenia Karty Stałego Klienta.

Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy www.butikpicaboo.pl działający w domenie www.butikpicaboo.pl.

System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Towary lub Produkty – oznacza Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie.

Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługa Newsletter - polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez www.butikpicaboo.pl z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie, Formularz Zamówienia – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

  1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu Usługi polegające na:

 1. odpłatnej sprzedaży Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu;

 2. bezpłatnej możliwości zakładania w Sklepie Konta Klienta;

 3. bezpłatnym przesyłaniu Newslettera do Klientów Sklepu;

  1. Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu informacji o promocjach w zakresie świadczonych Usług.

  2. Wysokość opłat pobieranych przez Sprzedawcę z tytułu odpłatnej Sprzedaży Towarów, określa cena prezentowana na Stronie internetowej Sklepu przy każdym z Towarów.

 1. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu internetowego, Klienci powinni dysponować:

 1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

 2. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;

 3. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

  2. Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Sklepu internetowego.

 1. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

  1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient jest obowiązany dokonać Rejestracji.

  2. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.

  3. W trakcie Rejestracji Klient:

  1. wypełnia lub potwierdza dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, adres zamieszkania;

  2. ustala swoje indywidualne Hasło;

  3. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;

  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

  5. może zapisać się do Newslettera oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych od partnerów Sklepu internetowego.

  1. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta Rejestracji poprzez wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji.

  2. Kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny powoduje aktywowanie Konta Klienta.

  3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta następuje z chwilą aktywowania Konta Klienta na Stronie internetowej Sklepu.

  4. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, nie warunkuje to jednak możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  5. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta w Sklepie internetowym. Na podany przez Klienta adres mailowy Sprzedawca przesyła również potwierdzenie Rejestracji w Sklepie internetowym, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta.

  6. Klient ma możliwość w dowolnej chwili logowania się do swojego Konta Klienta przy użyciu Loginu i Hasła.

  7. Za pośrednictwem Konta Klienta, Klient jest uprawniony do:

  1. dokonywania zakupów w Sklepie internetowym;

  2. otrzymywania od Sprzedawcy informacji o Usługach i promocjach w ofercie Sprzedawcy;

  3. założenia Karty Stałego Klienta;

  4. modyfikowania danych wprowadzanych przez Klienta w procesie Rejestracji, w tym Loginu i Hasła.

  1. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

  2. Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@butikpicaboo.pl bądź też pisemnie na adres: Sklep Picaboo ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania żądania.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Sprzedawca prowadzi również sprzedaż Towarów stacjonarnie w siedzibie Sklepu pod adresem: Butik Picaboo, Centrum Handlowe Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1 (85-171 Bydgoszcz), tel. 791 656 555.

 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski.

 4. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego informacje o Produktach prezentowanych do sprzedaży (np. opis Produktów itp.) pochodzą od producenta Produktu lub Sprzedawcy. Przed zakupem Produktu Klient ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na Stronie internetowej Sklepu. Przed użyciem Produktu, który zawiera informacje zamieszczone na jego opakowaniu przez producenta, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu.

 5. Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki), wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu Zamówienia.

 6. Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem pkt VI ust. 6 powyżej Regulaminu.

 8. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.

 9. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.

 10. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

 11. Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 12. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 13. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.

 14. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek.

 15. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 1. ZAMÓWIENIE

  1. Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Produkty prezentowane w Sklepie internetowym, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku.

  2. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka, kontrolować wartość Zamówienia oraz anulować Zamówienie.

  3. Po podjęciu decyzji o zakupie Klient, w celu złożenia Zamówienia, zostanie przekierowany do formularza umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło.

  4. Klient zarejestrowany, po zalogowaniu się na Konto Klienta, wybiera sposób Dostawy i formę płatności oraz wskazuje adres Dostawy.

  5. W kolejnym etapie Klient przechodzi do wirtualnej kasy, gdzie potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Kupuję i płacę”.

  6. W razie dokonywania zakupów przez Klienta, który nie dokonał Rejestracji i nie posiada Konta Klienta, ma on możliwość kontynuowania zakupów jako gość. Klient taki zostanie zobowiązany do uzupełnienia informacji dotyczących: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Wybiera sposób Dostawy i formę płatności oraz wskazuje adres Dostawy. Zobowiązany jest również do potwierdzenia, iż zna oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  7. W kolejnym etapie Klient, o którym mowa w punkcie powyżej, przechodzi do wirtualnej kasy, gdzie potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Kupuję i płacę”.

  8. Następnie, w obydwu przypadkach zakupów, Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta, celem potwierdzenia Zamówienia przez Klienta. Klienci są dodatkowo informowani o łącznej kwocie zakupów (netto i brutto) oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jeżeli takie występują.

  9. Klient ma możliwość anulowania Zamówienia do czasu dokonania płatności, zgodnie z postanowieniami pkt IX niniejszego Regulaminu.

  10. Sprzedawca przystępuję do realizacji Zamówienia po dokonaniu przez Klienta płatności, zgodnie z postanowieniami pkt IX niniejszego Regulaminu.

  11. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Sprzedawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej.

  12. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy dostarczony Towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

  13. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 1. DOSTAWA

  1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

  3. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

  4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad.

  5. Sprzedawca dostarcza Produkt do Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

  6. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  7. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  8. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

  9. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu Zamówienia. W dniu wysłania Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

  10. Klient może odebrać osobiście zamówiony Towar. Odbioru można dokonać w lokalu Sprzedawcy (Butik Picaboo, Centrum Handlowe Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz) w Dni Robocze, w godzinach otwarcia lokalu wskazanych na Stronie internetowej Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną na adres: sklep@butikpicaboo.pl lub telefonicznie pod numerem 791 656 555.

  11. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

  12. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

  13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Klienta.

 1. PŁATNOŚCI

  1. Klient może zapłacić za zakupiony Towar w następujący sposób:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu Zamówienia;

 2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym Towaru;

 3. płatność gotówką za pobraniem – płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy.

  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym Towaru, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze Towaru.

  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze Towaru od Dostawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru.

 1. RĘKOJMIA I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych i ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

  2. Przy realizacji Dostawy przez Dostawcę Sprzedawcy, w razie jej niezgodności ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Dostawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał.

  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub dostarczenia Produktu z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Produktu, podpisując stosowne oświadczenie.

  4. Jeśli zakupiony Towar posiada wadę, Klient ma prawo:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i  bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w  porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i  znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,

  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w  porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

  1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

  3. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@butikpicaboo.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: Butik Picaboo, Centrum Handlowe Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz.

  4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

  5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

  6. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przy czym termin ten liczony jest od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, a jeżeli umowa:

 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

  1. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Strony internetowej.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  1. pisemnie na adres: Butik Picaboo, Centrum Handlowe Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@butikpicaboo.pl

  1. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

  2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3. W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: Butik Picaboo, Centrum Handlowe Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz - przed upływem tego terminu.

  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  2. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy;

  3. szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;

  4. szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu, ujawnianie danych osobowych;

  5. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;

  6. treść danych wprowadzanych do Sklepu internetowego przez Klientów;

  7. działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Klientów, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę.

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. STALI KLIENCI

  1. Sprzedawca przewiduje rabaty oraz specjalne promocje dla Stałych Klientów.

  2. Informacje o aktualnych promocjach oraz rabatach prezentowane są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce: Promocje bądź na stronie głównej.

  3. Posiadacz Karty Stałego Klienta uprawniony jest do stałej obniżki 10% ceny Towaru oferowanego w Sklepie internetowym po uzyskaniu na Karcie Stałego Klienta 5000 pkt.

  4. Za każdą wydaną w Sklepie internetowym kwotę 1 zł Klientowi przysługuje 1 pkt.

 1. USŁUGI DODATKOWE

  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów dodatkowe usługi w postaci Newslettera.

  2. Usługi dodatkowe są świadczone nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przez czas nieoznaczony.

  3. Usługi dodatkowe są świadczone dla Klientów, którzy wprowadzili adres swojej poczty elektronicznej, dokonali Rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia.

  4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych Produktach lub Usługach w ofercie Sprzedawcy.

  5. Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, temat wiadomości oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Newslettera.

  6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypisując się z subskrypcji. Wypisanie z subskrypcji jest możliwe za pomocą odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 1. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

  2. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie internetowym (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Sklepie internetowym wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

  3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

  2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi aktualnych Klientów Sklepu internetowego przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Klienta ze Sklepu internetowego. Nie powiadomienie Sprzedawcy przez Klienta przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

  3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Sprzedawcy.

  4. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

  5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

  8. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:

  1. Załącznik nr 1 - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi;

  2. Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.09.2016

ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących

składnikiem treści usługi

Sprzedawca, stosownie do art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z  usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Informacja dotyczy zagrożeń potencjalnych, które jednak powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Sprzedawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania;

 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;

 4. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

 5. możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy, konie trojańskie czy robaki;

Sprzedawca zaleca, aby każdy Klient dbał o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall.

Sprzedawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż funkcja i  cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w Polityce prywatności oraz stosowania plików „cookies”.

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.